|آسانسورها|سیستم های فنی آسانسور

سیستم های فنی آسانسور

سیستم های فنی آسانسور سیستم های فنی آسانسور سیستم های فنی آسانسور سیستم های فنی آسانسور

آسانسور گیربکس

آسانسور گیربکس به آسانسوری گفته میشود که نیروی محرکه ورودی از الکتروموتور به قرقره کششی از طریق یک چرخ دنده باشد.

gearless-elevator

به سیستم آسانسور کششی که در آن از موتور بدون گیربکس (یعنی بدون جعبه دنده) استفاده می گردد آسانسور گیرلس گفته می شود.

آسانسور روملس

در زمانی که اتاقک موتورخانه پشت بام در آسانسور گیرلس حذف گردد به این سیستم آسانسور بدون موتورخانه یا آسانسور روملس می گوییم.

آسانسور هیدرولیک

آسانسور هیدرولیک در کارگاه، ساختمان مسکونی، انبار و ساختمان های صنعتی جهت جابجایی بارهای سنگین استفاده می شود و فضای کمتری را اشغال می کند.