|سرویس و نگهداری|قرارداد استقرار سرویس کار

قرارداد استقرار سرویس کار

نصب و تجهیز ابزارهای مهمی چون آسانسور اهمیت زیادی دارد چرا که مستقیما با جان‌ انسان‌ها در ارتباط است. به این منظور باید سرویسکار ماهر، آسانسور و موتورخانه را در موعد مناسب بررسی کند. بنابراین قراردادی تنظیم میشود که طبق آن پیمانکار و کارفرما وظایفی دارند. این قرارداد شامل مفادی مانند طرفین قرارداد، شرایط عقد قرارداد، موضوع قرارداد، مدت قرارداد، مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت و ... ذکر می‌شود. هر کدام از طرفین به مفاد این توافق نامه عمل نکنند، امکان لغو و فسخ قرارداد به صورت یک طرفه وجود دارد‌.

ماده 1: طرفین قرارداد : 

این قرارداد فی مابین شرکت ............ به شماره ثبت................. کد اقتصادی ...................... شناسه ملی ..................  نمایندگی جناب آقای/ سرکار خانم  ................. به نشانی ............................................. تلفن تماس : ................... که در این قرارداد "کارفرما" نامیده می شود از یک طرف. و از طرف دیگر شرکت فنی مهندسی اوج فراز بیهق به شماره ثبت ۴۹۷۰۰ و کد اقتصادی ۴۱۱۴۳۴۴۶۳۸۵۷، شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۵۱۰۷ به نمایندگی آقای مهندس علی طبسی، دارای شماره ملی ۰۷۹۳۶۵۰۴۴۵ به آدرس : مشهد - بلوار سجاد- نبش سجاد یک- پلاک صفر .تلفن : ۳۱۰۳-۰۵۱ که در این قرارداد "پیمانکار" نامیده می­شود با شرایط ذیل منعقد گردید.
تبصره ۱ : نشانی طرفین به شرح فوق حسب ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی بعنوان اقامتگاه توافقی وی در خصوص توافق حاضر تعیین گردید که هر گونه ابلاغ اوراق اعم از قضایی و غیر قضایی به نشانی مذکور به منزله ابلاغ قانونی به وی تلقی گردیده و ایشان حق هرگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.
 تبصره 2 : تمامی مدارک فوق الذکر توسط شرکت پیمانکار برابر اصل گردیده است.

ماده ۲: شرایط عقد قرارداد:

1- پیمانکار دارای مجوز طراحی و مونتاژ از وزارت صنایع و معادن باشد. 

2- پیمانکار عضو رسمی سندیکای آسانسور و پله برقی باشد.

3- پیمانکار تائیدیه ارزش افزوده با مدت زمان مشخص را دارا باشد.

4- پیمانکار باید حداقل دو دوره از مجوز طراحی و مونتاژ آن گذشته باشد و هیچ پرونده شکایت در جریان از ایشان در سندیکا یا اداره صنایع نداشته باشد.

5- پیمانکار دارای بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال نیروها می باشد. 

ماده ۳: موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد حاضر عبارتست از انجام کامل خدمات بازدید، نگهداری و تامین یا بکارگیری قطعات سرویس ادواری و انجام کلیه تغییرات نرم افزاری احتمالی امکان پذیر مورد نظر کارفرما برای تعداد .... دستگاه آسانسور پکیج با مشخصات ........... میباشد. جمعاً..... توقف، با نیروی مقیم ۲۴ ساعته بصورت (24*12) بگونه ای که در هر شیفت ۱۲ ساعته یک نفر پرسنل پیمانکار جهت انجام موضوع قرارداد در هتل حضور داشته باشد. بدیهی است مدیریت و ابلاغ ساعت کار افراد توسط پیمانکار و با هماهنگی کارفرما انجام خواهد گردید. 

تبصره ۳: پیمانکار موظف است نیروهای تامین و نگهدار و سرپرست نیروها را به هتل معرفی نماید و در صورت نیاز به جابجایی نیروی جدید به صورت مکتوب به کارفرما اعلام نماید. در غیر اینصورت از ورود ایشان جلوگیری می­گردد نیروهای تامین و نگهدار مجاز نمی باشند بدون هماهنگی با کارفرما نیرویی دیگر در شیفت کاری خود جایگزین نمایند و هرگونه تغییر نیرو باید با هماهنگی و رضایت کارفرما و معرفی نامه از طرف پیمانکار صورت پذیرد.

 تبصره ۴: در صورتی که کارفرما از عملکرد نیروهای مقیم رضایت نداشته باشد پیمانکار باید نیروی جدید و با کارآمد در اسرع وقت جایگزین نماید.

تبصره ۵: پیمانکار موظف است یک تلفن همراه برای نیروهای مقیم در هتل تهیه و کارفرما یک خط سازمانی تحویل نیروهای مقیم دهد تا بتوان در مواقع ضروری در کمترین زمان با نیروهای مقیم در ارتباط بود.

تبصره ۶: در صورتیکه به هر دلیلی تعدادی از آسانسورها از مدار خارج شوند )تعمیر بازسازی و ...( هیچ مبلغی به عنوان تغییر در مبلغ قرارداد لحاظ نمی گردد.

تبصره ۷: فرم شماره MSOO3در پایان هرماه به تائیدیه نماینده فنی کارفرما می رسد که پس از تائید ایشان مبلغ آن قابل پرداخت می باشد در صورتی که چک لیستها بررسی شد و مشخص گردید که طبق چک لیستها کار انجام نشده هزینه بازدید به عنوان جریمه از صورت وضعیت کسر می گردد 

تبصره 8: سرویس و نگهداری باید مطابق فرمهای بازدید روزانه ، هفتگی و ماهانه انجام پذیرد و چک لیستهای هفتگی پایان هفته و چک لیست های ماهانه پایان هرماه توسط سرپرست نیروهای تامین و نگهدار تحویل نماینده فنی کارفرما گردد در صورت عدم تحویل به موقع چک لیست ها صورت وضعیت آن دوره با تاخیر پرداخت می گردد و در صورت تاخیر تحویل چک لیست پیمانکار جریمه می گردد.

فرم بازدید روزانه  DSOO1

فرم بازدید هفته ای DSOO2 

فرم بازدید ماهانه DSOO3 

ماده ۴- مدت قرارداد:

۴-۱- مدت این قرارداد از تاریخ ............................... لغایت ............................... به مدت ۱۲ ماه شمسی می باشد و در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد. 

۴-۲- پیمانکار می بایستی از مورخ ............................... لغایت ............................... کلیه آسانسورها را از شرکت.................................. طبق چک لیستهای تخصص مورد تائید تحویل گرفته و اقدامات لازم را در خصوص پشتیبانی کامل موارد موضوع قرارداد صورت دهد. بدیهی است خاتمه فعالیت شرکت ........................................... از مورخ ............................... خواهد بود.

ماده ۵ مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

۵-۱- مبلغ کل این قرارداد بابت سرویس نگهداری ...... دستگاه آسانسور پکیج و ....... توقف جمعاً ماهیانه به مبلغ ............................................... می باشد.

تبصره۹: پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بعهده کارفرما میباشد. در صورت ارائه فاکتور رسمی توسط پیمانکار مالیات ارزش افزوده به مبلغ اضافه می گردد. 

۵-۲- نحوه پرداخت مبلغ قرارداد سرویس و نگهداری ، بصورت ماهیانه پس از ارائه چک لیست تهیه شده به ازای هر دستگاه آسانسور از بازدید آسانسورها با امضاء نماینده رسمی ایشان و پس از تایید با کسر ۱۰ درصد به عنوان حسن انجام کار صورت می پذیرد کسورات انجام شده به عنوان حسن انجام کار یک ماه پس از پایان قرارداد و در صورت رضایت کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد گردید ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی و ارائه برگ تائیدیه ادواری استاندارد جهت تسویه حساب %۱۰ حسن انجام کار الزام می باشد.

ماده ۶- شرح خدمات:

۶-۱- پیمانکار موظف و متعهد به انجام خدمات بازدید و سرویس ادواری ماهیانه آسانسورها موضوع قرارداد می باشد. و واحد سرویس و نگهداری دفتر مشهد پیمانکار به نمایندگی آقای مهندس .......... بعنوان نماینده مستقیم با شماره تلفن : ....................................... بصورت تمام وقت (on call) جهت رفع فوریت معرفی می گردد و نیز نیروهای مقیم ۲۴ ساعته توسط پیمانکار پس از تنفیذ قرارداد کتباً به کارفرما معرفی می گردد..

۶-۲- اعزام تکنسین برای رفع خرابی آسانسورها در تمام روزهای هفته و در طول ۲۴ ساعت شبانه روز.

۶-۳- اعزام تکنسین با کارشناس خاص و متخصص از سایر مراکز و دفاتر شرکت در نقاط مختلف کشور برای رفع خرابی آسانسورها در صورتیکه تکنسینها و کارشناسان مقیم و حاضر قادر به رفع عیوب نباشند . 

۶-۴- پس از اعلام کارفرما مبنی بر خرابی آسانسورها و تامین قطعه یا قطعات معیوب مطابق بندها و تبصره های فوق، حداکثر طی ۱۲ ساعت می بایست توسط پیمانکار رفع ایراد گردد و گزارش عملکرد به کارفرما ارائه گردد در صورتی که در زمان مقرر آسانسورهای معیوب راه اندازی نگردد هیچ گونه عذر و بهانه ای مبنی بر عدم راه اندازی آسانسور مورد تائید کارفرما نمی باشد و به مدت زمان دیر کرد راه اندازی جریمه تاخیر از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

۶-۵- جهت کنترل و بازدید روزانه و سرویس و رفع اشکال به موقع آسانسورها یک نفر تکنسین مجرب در سرویس و تعمیر مطابق شرایط ذکر شده با تهیه لباس کار مناسب و وسایل کاری مطابق ضوابط ایمنی مندرج در مقررات ملی ساختمان مبحث دوازردهم در محل آسانسور ها حضور می یابد. ضمنا تهیه وسایل ایمنی انجام کار و آموزش نحوه استفاده از آن و نظارت بر این امر به عهده شرکت پیمانکار بوده اما محل مناسب جهت استقرار  نیرو مقیم بر عهده کارفرما و حسب وضع موجود می باشد.

ماده ۷ محل اجرای قرارداد:

آدرس پروژه

ماده ۸- تعهدات پیمانکار:

۸-۱- رعایت مفاد این قرارداد و عدم واگذاری این قرارداد به شخص یا شرکت دیگر

۸-۲- تمامی نیروهای پیمانکار در زمان حضور باید دوره HSEرا گذرانده باشند و تمام نیروها در محل هتل با ظاهری آراسته و با لباس متحد الشکل و کفش کار مجهز حضور داشته باشند.

۸-۳- بازرسی و کنترل وضعیت آسانسورها و متعلقات آن ، روغنکاری و هرگونه عملیاتی که در حوزه موضوع قرارداد تعریف می شود و بازدید بصورت دوره ای و ماهیانه بعهده پیمانکار میباشد همچنین پیمانکار ملزم به استفاده از چک لیست و رونوشت به کارفرما یا نماینده ایشان میباشد.

۸-۴- پیمانکار موظف است نسبت به برآورد کارشناسی از وضعیت ایمنی و فنی دستگاه مورد قرارداد اقدام بعمل آورد و مراتب را به کارفرما اعلام تا در زمان سرویس در صورت نیاز به تعویض قطعات اساسی تمهیدات لازم بعمل آید.

۸-۵- پیمانکار موظف می باشد نسبت به تعمیرات جزئی مکانیکی و الکتریکی در طول مدت قرارداد اقدام نماید .

۸-۶- بررسی وضعیت ایمنی و فنی آسانسور موضوع قرارداد و اعلام به کارفرما جهت پیش بینی انجام خدمات جنرال سرویس و یا تعویض قطعات اصلی

۸-۷- پیمانکار موظف است نیروهای مقیم خود را بیمه مسئولیت مدنی نموده و یک نسخه از آن را تسلیم کارفرما نماید.

۸-۸- پیمانکار موظف است تکنسینها و نفر مقیم خود را از بین افرادی معرفی نماید که دارای صلاحیت کاری مورد تایید مراجع ذیصلاح فنی بوده و منع قانونی به لحاظ کار کرد نداشته باشند ضمنا کلیه امور اداری قانونی و حقوقی و قوانین بیمه ای و ... این افراد بر عهده شرکت پیمانکار می باشد.

۸-۹- چنانچه خرابی های آسانسورها بیش از حد انتظار باشد و یا ناتوانی پیمانکار در حل مشکل برای کارفرما محرز گردد، کارفرما میتواند طی ابلاغ کتبی به پیمانکار او را خلع ید نماید و از شخص و یا شرکت دیگری جهت تعمیرات کمک بگیرد. در اینصورت کلیه هزینه های مربوطه از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. 

۸-۱۰ کلیه اقلام و لوازم آسانسورها اعم از مکانیکی و نرم افزاری تابلوها بردهای مربوطه و سایر موارد همگی سالم و کامل طی صورتجلسه ای پیش از تنفیذ این قرارداد تحویل پیمانکار گردید و پیمانکار موظف است کلیه این موارد را در انتهای قرارداد و در طول مدت قرارداد در هر زمان که کارفرما درخواست نماید صحیح و سالم با شرایطی که پیمانکار تحویل گرفته است ( تحویل کارفرما و یا نماینده ایشان) نماید . 

۸-۱۱- پیمانکار در طول مدت قرارداد و یا در پایان قرارداد به دلیل مطالبات مالی و یا مسائل و مشکلات قراردادهای قبلی تحت هیچ شرایطی حق خاموش نمودن آسانسورها و یا عدم سرویس دهی و یا برداشتن وسایل و لوازمات آسانسورها را را نداشته و در صورت این امر مسئولیت حقوقی و کیفری برای خود ایجاد خواهد نمود. همچنین مسائل و مفاد این قرارداد و اجرای آن و همچنین مسائل مالی مربوطه هیچ ارتباطی با قراردادها و صورتجلسات قبلی نداشته و نخواهد داشت .

۸-۱۲- پیمانکار موظف است با رعایت استاندارد ادواری آسانسورها حداکثر یک ماه قبل از اتمام اعتبار استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد. بدیهی است هزینه های مربوط به استاندارد بر عهده کارفرما می باشد. 

۸-۱۳- تعمیرات و تغییرات در موتور و تابلو فرمان در صورت نیاز در حین قرارداد از وظایف پیمانکار خارج میباشد اما هر گونه تغییرات در آن با نظارت و کمک ایشان صورت می گیرد

۸-۱۴- عملیات نصب کلیه تجهیزات آسانسورها بایستی بر اساس نظرات اداره استاندارد صورت پذیرد و فروشنده موظف است تائیدیه لازم را از نظر فنی برای کارفرما اخذ نماید تائید اصل یا غیر اصل بودن تجهیزات به عهده پیمانکار است. 

۸-۱۵- پیمانکار موظف است از بکارگیری نیروی خارجی غیر مجاز اجتناب نماید و بدیهی است در غیر اینصورت مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیگرد قانونی پیمانکار اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 ۸-۱۶- تامین کلیه وسائل و ابزار آلات کار و ماشین آلات نصب آسانسور جهت اجرای قرارداد بر عهده پیمانکار می.باشد و کلیه مسئولیت امنیت نصب و راه اندازی نیروهای اجرایی از ابتدا تا انتها بر عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۹ - تعهدات کارفرما:

۹-۱- پرداخت به موقع در قبال تعهد پیمانکار به مندرجات در ماده ۵ این قرارداد حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از ارسال صورتحساب ماهیانه.

۹-۲- اعلام و اطلاع رسانی کتبی به موقع در خصوص استعلامات کتبی پیمانکار .

۹-۳- جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به موتورخانه و سیستم برق آسانسور

 ۹-۴- جلوگیری از استفاده غیر مجاز مانند اضافه وزن و حمل بار در آسانسور مورد قرارداد.

۹-۵- عدم دخالت مستقیم خود و یا پرسنل غیر از کارشناسان پیمانکار در سرویس و تعمیرات آسانسور

۹-۶- کارفرما موظف است آسانسورها را بیمه بهره بردار نماید و مسئولیت بیمه بهره بردار بعهده کارفرما می باشد.

۹-۷- کارفرما موافقت نمود یک وعده نهار و یک وعده شام از نوع غذای پرسنلی در اختیار نیروهای مقیم پیمانکار بصورت رایگان قرار دهد .

۹-۸- محل استقرار کارکنان پیمانکار (در محل موتورخانه آسانسورها در طبقه آخر هتل) می باشد

۹-۹- مجهز نمودن موتورخانه ها به دوربین مدار بسته . 

ماده ۱۰- حل اختلاف:

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نشود ، طرفین حق مراجعه به مراجع قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران را داشته و رای مراجع قضایی برای طرفین لازم الاجرا و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده ۱۱ – فورس ماژور:

در صورت وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی ناشی از قوه قاهره فورس ماژور از قبیل سیل، زلزله ،جنگ آتش سوزی تحریم های سیاسی و بین المللی ،اعتصابات احکام دولتی بیماریهای اپیدمی (کرونا) و مانند اینها عدم انجام تعهدات نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند و طرفین متعهد به انجام تعهدات خود پس از رفع قوه قاهره خواهند بود مدت زمان وقوع قوه قاهره بدون تغییر در مبلغ قرارداد عیناً به مدت قرارداد اضافه خواهد شد همچنین در طول مدت فورس ماژور در صورت تعطیلی کامل هتل هیچگونه مبلغی بابت پشتیبانی پرداخت نخواهد شد.

ماده ۱۲ شرایط ابطال قرارداد:

این قرارداد میتواند توسط کارفرما با ۱۵ روز اعلام قبلی و تسویه حساب مالی تا زمان ابطال قرارداد بصورت یکطرفه فسخ گردد.

ماده ۱۳- تنفیذ:

این قرارداد شامل ۱۳ ماده ۹ تبصره و در ۲ نسخه که هر نسخه دارای اعتبار واحد بوده تنظیم و امضاء گردید و مفاد آن برای طرفین لازم الاجراء می باشد .

نکات مهم پیرامون قرارداد آسانسور

پس از عقد قرارداد پیمانکار وظیفه دارد که ضمانت نامه بانکی معادل با ده درصد کل قرارداد را در اختیار کارفرما قرار دهد. این ضمانت نامه باید تا پایان دوره قرارداد دارای اعتبار باشد. پیمانکار موضوع قرار را باید تا تاریخ معینی گارانتی کند. خدمات پس از فروش پیمانکار باید رایگان باشد. در صورتی که شرکت معتبر اوج لیفت را برای نصب آسانسور انتخاب کنید، تمامی خدمات شامل حالتان می‌شود و ما طبق قرارداد به تمامی تعهدات مندرج در این توافق نامه عمل می‌کنیم.

 

عکس های بیشتر

سوالات متداول

پرداخت عوارض و مالیات به عهده پیمانکار است یا کارفرما؟

پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بعهده کارفرما میباشد. در صورت ارائه فاکتور رسمی توسط پیمانکار ۹ مالیات ارزش افزوده به مبلغ اضافه می گردد.

شرایط عقد قرارداد سرویسکار آسانسور به چه صورت است؟

پیمانکار دارای مجوز طراحی و مونتاژ از وزارت1- صنایع و معادن باشد. 2- پیمانکار عضو رسمی سندیکای آسانسور و پله برقی باشد. پیمانکار تائیدیه ارزش افزوده با مدت زمان3- مشخص را دارا باشد. 4- پیمانکار باید حداقل دو دوره از مجوز طراحی و مونتاژ آن گذشته باشد و هیچ پرونده شکایت در جریان از ایشان در سندیکا یا اداره صنایع نداشته باشد. 5- پیمانکار دارای بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال نیروها می باشد.

تعهدات پیمانکار در قرارداد سرویسکار چیست؟

1- پیمانکار موظف است نسبت به برآورد کارشناسی از وضعیت ایمنی و فنی دستگاه مورد قرارداد اقدام بعمل آورد و مراتب را به کارفرما اعلام تا در زمان سرویس در صورت نیاز به تعویض قطعات اساسی تمهیدات لازم بعمل آید. 2-پیمانکار موظف می باشد نسبت به تعمیرات جزئی مکانیکی و الکتریکی در طول مدت قرارداد اقدام نماید. 3- پیمانکار موظف است نیروهای مقیم خود را بیمه مسئولیت مدنی نموده و یک نسخه از آن را تسلیم کارفرما نماید و ...

تعهدات کارفرما در قرارداد سرویسکار چیست؟

1- پرداخت به موقع در قبال تعهد پیمانکار به مندرجات در ماده ۵ این قرارداد حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از ارسال صورتحساب ماهیانه. 2- جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به موتورخانه و سیستم برق آسانسور 3- کارفرما موظف است آسانسورها را بیمه بهره بردار نماید و مسئولیت بیمه بهره بردار بعهده کارفرما می باشد و ...